Mimořádná valná hromada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace 21. září 2017

Přidáno: 01.09.2017

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV.

s v o l á v á


mimořádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat

v budově restaurace Drmlovka v Bohutíně – Vysoká Pec


dne 21.září 2017 od 13.00 hod.


s tímto programem :


1 – zahájení

2 – volba orgánů valné hromady

3 – kontrola usnesení

4 – projednání návrhu stanov

5 – diskuze

6 – usnesení


Aby byla valná hromada schopná usnášení, je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta či místostarosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého zastupitele.


Ing.Lubomír Mixl

manažer Svazku obcí