Pozvánka na řádnou valnou hromadu 13.prosince 2016

Přidáno: 23.11.2016

 

Správní rada

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Pod Anenskou 149 , Příbram IV.

 

s v o l á v á

 

 

řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat

 

v budově Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, ve velké zasedací místnosti ve 2.patře

 

dne 13. prosince  2016 od 13.00 hod.

 

    s tímto programem:

 

  1 –  zahájení

  2 –  volba orgánů valné hromady

  3 –  kontrola usnesení

  4 –  projednání a schválení ceny vodného a stočného pro rok 2017

  5 –  zpráva o činnosti SR za uplynulé období

  6 –  zpráva o hospodaření za uplynulé období

  7 –  zpráva revizní komise

  8 –  rozpočtové provizorium na rok 2017

  9 –  připomínky a diskuse

10 –  usnesení

 

 

               Správní rada upozorňuje na závažnost programu. Aby byla, valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů.

                                                                                      

 

                                                                                                                    

                                                                 Za správní radu

 

 

Přílohy: 1.  Zpráva o činnosti SR 

               2.  Návrh rozpočtového provizoria na rok 2017

               3.  Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2017                

               4.  Jednací řád VH

Rozdělovník: starostové členských  obcí  Svazku , JUDr.Petr Košťál,

                        Ing.Ivan Eis – 1.Sčv a.s.,