Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 11. září 2018

zveřejněno: 28.08.2018

Správní rada

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Pod Anenskou 149, Příbram IV.

s v o l á v á

 

mimořádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat

v sále Pivovaru obce Podlesí

 

 

 

dne 11.září 2018 od 13.00 hod.

 

s tímto programem :

1 – zahájení

2 – volba orgánů valné hromady

3 – kontrola usnesení

4 – informace a/ úpravna vody Hvězdička

b/ rekonstrukce hráze Vysokopeckého rybníka

5 – diskuze

 

Aby byla valná hromada schopná usnášení, je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta či místostarosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého zastupitele.

 

Ing.Lubomír Mixl

Manažer Svazku obcí

 

Rozdělovník: starostové členských obcí Svazku