Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 20. dubna 2021

zveřejněno: 01.04.2021

Správní rada

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Pod Anenskou 149, Příbram IV.

s v o l á v á

mimořádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která proběhne on-line

 

dne 20. dubna 2021 od 13.00 hod.

s tímto programem:

 

1 – zahájení a kontrola on-line připojení

2 – schválení programu VH

3 – volba orgánů valné hromady

4 – kontrola usnesení z minulé VH

5 – zpráva revizní komise

6 – informace o dílčím přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2020

7 – Vysokopecký rybník – aktuální informace o rekonstrukci

8 – informace o výběru manažera

9 - informace o uvažovaných investičních akcích v roce 2021

10 – připomínky a diskuse

 

Správní rada upozorňuje na závažnost programu. Aby byla, valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů.

 

Ing. Josef Kaiser

předseda správní rady

 

Přístupové údaje pro on-line jednání budou všem zaslány nejpozději týden před konáním valné hromady

 

Rozdělovník : starostové členských obcí Svazku, pí Zeisková – účetní Svazku, JUDr. Košťál – právní služba Svazku, Ing. Robert Morávek – 1.Sčv a.s. generální a technický ředitel