Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 30. prosince 2021

zveřejněno: 14.12.2021

Správní rada
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
s v o l á v á

valnou hromadu
která se koná na MěÚ Příbram, Nám. TGM 121, II. patro
 30.12. 2021 od 13.00 hod.

PROGRAM:
    1. Zahájení
    2. Volba orgánů valné hromady
    3. Schválení programu VH
    4. Kontrola usnesení z minulé VH
    5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2024–25
    6. Schválení rozpočtu SVAK na rok 2022
    7. Různé

Správní rada upozorňuje na závažnost programu. Aby byla, valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů.

Tato valná hromada bude pro ty, co se nemohou osobně zúčastnit ON-LINE.

Adresu pro vzdálené připojení obdržíte před jednáním elektronickou formou.

Přílohy k bodu 5. a 6. vyvěste na úřední desku 15.12. 2021 a sejměte 30.12. 2021 před valnou hromadou, na kterou přineste „Doložku o zveřejnění“

                                                       
Ing. Josef Kaiser
předseda správní rady
                                                     
Přílohy: k bodu 5 a 6

Rozdělovník: starostové členských obcí Svazku, pí Zeisková –účetní Svazku, JUDr. Košťál – právní služba Svazku

Svaze obcí pro vodovody a kanalizace, Pod Anenskou 149, Příbram IV.

 

Dokument Stáhnout
Pozvánka VH 30.12.2021 stáhnout