Pozvánka na řádnou valnou hromadu 14. prosince 2021

zveřejněno: 03.12.2021

Správní rada
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
s v o l á v á

řádnou valnou hromadu
Obecní úřad Háje 39
 14.12. 2021 od 13.00 hod.

PROGRAM:
    1. zahájení
    2. volba orgánů valné hromady
    3. schválení programu VH
    4. kontrola usnesení z minulé VH
    5. volba nového člena správní rady
    6. volba nového člena revizní komise
    7. rozpočtové opatření č.1/2021
    8. zpráva o schvalování PFO na rok 2022
    9. ceny vodného a stočného pro rok 2022
    10. střednědobý výhled rozpočtu 2021–25
    11. rozpočet SVAK na rok 2022
    12. zpráva revizní komise z 11/2021
    13. odměny za rok 2021
    14. informace o průběhu rekonstrukce Vysokopeckého rybníka
    15. informace o rekonstrukci ČOV Dubenec
    16. informace o projektech: Generel, ČS Solenice
    17. informace o haváriích na majetku SVAK za II. pololetí 2021
    18. návrhy obcí na úpravy webových stránek SVAK
    19. různé

Správní rada upozorňuje na závažnost programu. Aby byla, valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů.

                                                       
Ing. Josef Kaiser
předseda správní rady
                                                     
Přílohy: k bodu 7,9,10 a 15

Rozdělovník: starostové členských obcí Svazku, pí Zeisková –účetní Svazku, JUDr. Košťál – právní služba Svazku
                Ing. Morávek – ředitel 1.Sčv.a.s., Ing. Luboš Straka – stavební dozor na akci rekonstrukce Vysokopeckého rybníku

Svaze obcí pro vodovody a kanalizace, Pod Anenskou 149, Příbram IV.

Dokument Stáhnout
Pozvánka VH 14.12.2021 stáhnout