Pozvánka na řádnou valnou hromadu 24. března 2022

zveřejněno: 09.03.2022

Správní rada
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
Pod Anenskou 149, Příbram IV.

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu, která se bude konat v  
Pivovaru v Podlesí – sál

dne 24.3. 2022 od 13.00 hod.

PROGRAM:

    1. zahájení
    2. volba orgánů valné hromady
    3. schválení programu VH
    4. kontrola usnesení z minulé VH
    5. informace o průběhu Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka
    6. informace o rozpočtu 2022 – investice a opravy
    7. zpráva revizní komise z 03/2022*
    8. prodej služebního vozidla Škoda Roomster
    9. změny na SVAK – personální, organizační a další
    10. informace 1.SČV o vykazování PFO v 2022 a další
    11. různé

* zpráva revizní komise bude odeslána dodatečně, jelikož termín jednání se podařilo sladit až na 11.3.2022, což je po lhůtě pro rozeslání pozvánky na VH …

Po ukončení VH následuje prohlídka Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka. Doporučuji pevnou obuv – pohorky, nejlépe však holínky.

Některé obce ještě nevyplnili dotazník VRV pro vyhodnocení nároků obcí nutný pro zpracování „Generelu vodohospodářské infrastruktury Příbram“ viz. příloha.

Aby byla, valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů.

                                                       

Ing. Josef Kaiser
předseda správní rady
                                                     
Rozdělovník: starostové členských obcí Svazku, pí Zeisková –účetní Svazku, JUDr. Košťál – právní služba Svazku
Ing. Morávek – ředitel 1.Sčv.a.s., Ing. Luboš Straka – stavební dozor na akci rekonstrukce Vysokopeckého rybníku

Dokument Stáhnout
Pozvánka VH 24.3.2022 stáhnout