Pozvánka na řádnou valnou hromadu 29. června 2021

zveřejněno: 11.06.2021

Správní rada
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
Pod Anenskou 149, Příbram IV.
s v o l á v á
řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v zasedací místnosti OÚ v Bohutíně, Vysoká Pec 140
dne 29.června 2021 od 13.00 hod.
s tímto programem:

 1 –  zahájení
 2 –  volba orgánů valné hromady
 3 –  schválení programu VH
 4 –  kontrola usnesení z minulé VH
 5 –  rezignace člena správní rady a volba nového člena správní rady
 6 -  volba manažera Svazku obcí dle §12, písm. C platných stanov Svazku
 7 –  schválení závěrečného účtu za rok 2020
 7 -  účetní závěrka za rok 2020
 8 -  zpráva revizní komise
 9 -  zpráva o průběhu investičních akcí roku 2021
 10 - různé
        Po skončení VH možnost prohlídky Vysokopeckého rybníka.
       
     Správní rada upozorňuje na závažnost programu. Aby byla, valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů.
                                                       
Ing. Josef Kaiser
předseda správní rady
                                                     
Přílohy:

1. Návrh závěrečného účtu za rok 2020 + doložka o zveřejnění
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020
3. Inventurní zpráva za rok 2020
4. Výkazy k 31.12.2020


Rozdělovník : starostové členských obcí Svazku, pí Zeisková –účetní Svazku, JUDr. Košťál –právní služba Svazku
                Ing. Morávek – ředitel 1.Sčv.a.s.,ing.Straka- VRV a.s Praha- TDI Svazku 

Dokument Stáhnout
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 stáhnout
Doložka o zveřejnění  Návrhu Závěrečného účtu stáhnout
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020 stáhnout
Vysvětlení k výsledku kontroly hospodaření stáhnout
Inventarizační zpráva za rok 2020 stáhnout
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD stáhnout
ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI stáhnout
VÝKAZ  ZISKU A ZTRÁTY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI stáhnout
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI stáhnout