Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30. září 2021

zveřejněno: 13.09.2021

Správní rada
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
Pod Anenskou 149, Příbram IV.
s v o l á v á
řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v zasedací místnosti MěÚ Příbram II. patro, Tyršova 108
dne 30.září 2021 od 13.00 hod.
s tímto programem:

 1 –  zahájení
 2 –  volba orgánů valné hromady
 3 –  schválení programu VH
 4 –  kontrola usnesení z minulé VH
 5 –  volba nového člena správní rady
 6 -   volba nového člena revizní komise
 7 - prodej pozemku č.p. 830/3 k.ú. Jablonná
 8 - informace o průběhu rekonstrukce Vysokopeckého rybníka
 9 - informace o rekonstrukci ČOV Dubenec
 10 - úprava www.svazekpb.cz
 11 - různé
       
     Správní rada upozorňuje na závažnost programu. Aby byla, valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů.
                                                       
Ing. Ivan Fuksa
manažer Svazku obcí
                                                     
Přílohy:

1. Kupní smlouva - smlouva o věcném břemeni - pozemkové služebnosti a cesty


Rozdělovník : starostové členských obcí Svazku, pí Zeisková –účetní Svazku, JUDr. Košťál –právní služba Svazku
                Ing. Morávek – ředitel 1.Sčv.a.s.

Dokument Stáhnout
Pozvánka VH 30.9.2021 stáhnout