Pozvánka na valnou hromadu 15. prosince 2020

zveřejněno: 30.11.2020

Správní rada
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
Pod Anenskou 149, Příbram IV.
s v o l á v á

řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v Příbrami v budově bývalých Rudných dolů, čp. 121
 1.patro

dne 15. prosince 2020 od 13.00 hod.

s tímto programem  :

 1 –  zahájení
 2 –  schválení programu VH
 3 –  volba orgánů valné hromady
 4 –  kontrola usnesení z minulé VH
 5 –  projednání a schválení ceny vodného a stočného pro rok 2021
 6 –  projednání a schválení rozpočtu na rok 2021
 7 –  zpráva revizní komise
 8 –  informace o dílčím přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2020
 9 –  Vysokopecký rybník – aktuální informace o rekonstrukci
 10 – připomínky a diskuse
 
         Správní rada upozorňuje na závažnost programu. Aby byla, valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů.                                 
                                                     

Přílohy:  1.  Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2021+potvrzení o vyvěšení                 
           2.  Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2021+potvrzení o vyvěšení
          
                    
  Rozdělovník : starostové členských  obcí  Svazku , pí Zeisková –účetní Svazku,JUDr.Košťál –právní služba Svazku, Ing.Robert Morávek – 1.Sčv a.s. generální a technický ředitel