Pozvánka na valnou hromadu 18. prosince 2018

zveřejněno: 29.11.2018

Správní rada

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Pod Anenskou 149 , Příbram IV.

 

s v o l á v á

 

 

řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace , která se bude konat v budově Městského úřadu v Příbrami, Tyršova 108, 261 01 Příbram, v zasedací místnosti ve II. patře

 

dne 18. prosince 2018 od 13.00 hod.

 

s tímto programem :

 

1 – zahájení

2 – schválení programu VH

3 – volba orgánů valné hromady

4 – projednání a schválení ceny vodného a stočného pro rok 2019

5 – kontrola usnesení

6 – volba revizní komise a likvidační komise

7 – zpráva o hospodaření za uplynulé období

8 – projednání a schválení rozpočtu na rok 2019

9 – připomínky a diskuse

10 – usnesení

 

 

Správní rada upozorňuje na závažnost programu . Aby byla valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě , že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit , je třeba , aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů .

 

Ing . Lubomír Mixl

manažer Svazku obcí