Výběrové řízení - manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

zveřejněno: 20.01.2020

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram
se sídlem: Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV
IČO : 489 55 001  web: www.svazekpb.cz
 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici:
 

manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

 
Stručná charakteristika vykonávané práce:
Zajišťování výkonu běžné činnosti Svazku, správa vodohospodářského majetku, průběžný dohled nad majetkem Svazku, organizace odborné předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti a dodavatelské stavebně - technologické činnosti, odpovědnost za zajištění řádného vedení agendy Svazku, externě vedeného účetnictví Svazku, kontrolní činnost podle pokynů správní rady.
 
Požadavky na uchazeče kladené :
- vysokoškolské vzdělání
- odborná znalost problematiky veřejného zásobování pitnou vodou a veřejného odvádění 
  odpadních vod a jejich čistění
- znalost vodoprávní problematiky a legislativy
- organizační a komunikační schopnosti
- konstruktivní přístup k práci a rozhodování
- znalost práce na PC
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka – češtiny
 
Předpokládaný vznik pracovního poměru: 1. dubna 2020
 
Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
1) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
2) motivační dopis uchazeče
3) čestné prohlášení, že uchazeč nemá střet zájmů vůči spol. 1SčV, a.s. - provozovateli 
    vodohospodářského majetku/ členským obcím Svazku včetně města Příbram
4) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 
Písemnou přihlášku je nutno doručit nejpozději do 13.února 2020 do 12:00 hodin v zapečetěné obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MANAŽER – NEOTEVÍRAT“ na adresu:
 
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – správní rada, Pod Anenskou 149, P.O Box 104, 261 01 Příbram 
 
osobně do kanceláře Svazku či poštovní přepravou na tutéž adresu.
 
Bližší informace může poskytnout : Josef Benda, pracovník pověřený správní radou Svazku obcí,  tel. 602 124 810, email: jbenda@svazekpb.cz
 
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
1) jméno, příjmení  a titul uchazeče
2) datum a místo narození uchazeče
3) datum a podpis uchazeče
4) pro rychlejší komunikaci telefon či e-mailovou adresu
 
 
Předložené dokumenty budou uchazečům vráceny pouze při osobním převzetí v sídle Svazku pro  vodovody a kanalizace, Pod Anenskou 149, Příbram, od 1.3.2020 nejpozději do 31.3.2020.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení, kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení se uskuteční jednokolovým způsobem.
 
V Příbrami dne 17. ledna 2020
 
za Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
     Josef Benda, pověřený pracovník 

 

Dokument Stáhnout
Výběrové řízení - manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace stáhnout