Výběrové řízení - manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

zveřejněno: 24.02.2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram
se sídlem: Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV
IČO : 489 55 001  web: www.svazekpb.cz

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici:

manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Stručná charakteristika vykonávané práce:
Zajišťování výkonu běžné činnosti Svazku, správa vodohospodářského majetku, průběžný dohled nad majetkem Svazku, organizace odborné předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti a dodavatelské stavebně - technologické činnosti, odpovědnost za zajištění řádného vedení agendy Svazku, externě vedeného účetnictví Svazku, kontrolní činnost podle pokynů správní rady.

Požadavky na uchazeče kladené:

 • vysokoškolské, nebo minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a pěti (5) letá praxe v oboru
 • odborná znalost problematiky veřejného zásobování pitnou vodou a veřejného odvádění odpadních vod a jejich čistění
 • znalost vodoprávní problematiky a legislativy
 • organizační a komunikační schopnosti
 • konstruktivní přístup k práci a rozhodování
 • znalost práce na PC

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • - způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka – češtiny

Mzdové podmínky:  manažerovi náleží mzda na úrovni platového stupně 12 platová třída 14 platových tabulek platných pro rok 2020

Předpokládaný vznik pracovního poměru: 1. června 2021

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 2. motivační dopis uchazeče
 3. čestné prohlášení, že uchazeč nemá střet zájmů vůči spol. 1SčV, a.s. - provozovateli vodohospodářského majetku/ členským obcím Svazku včetně města Příbram
 4. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Písemnou přihlášku je nutno doručit nejpozději do 16. 04. 2021 do 12:00 hodin v zapečetěné obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MANAŽER – NEOTEVÍRAT“ na adresu:

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – správní rada, Pod Anenskou 149, P.O Box 104,
261 01 Příbram

osobně do kanceláře Svazku či poštovní přepravou na tutéž adresu.

Bližší informace může poskytnout: Josef Benda, pracovník pověřený správní radou Svazku obcí,  tel. 602 124 810, email: jbenda@svazekpb.cz

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. jméno, příjmení a titul uchazeče
 2. datum a místo narození uchazeče
 3. datum a podpis uchazeče
 4. pro rychlejší komunikaci telefon či e-mailovou adresu

 


Předložené dokumenty budou uchazečům vráceny pouze při osobním převzetí v sídle Svazku pro  vodovody a kanalizace, Pod Anenskou 149, Příbram, a to nejdříve 60 dnů od uplynutí doby pro podání přihlášky.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení, kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení se uskuteční jednokolovým způsobem.


V Příbrami dne 18. února  2021

    za Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
    Ing. Josef Kaiser, předseda správní rady