Zrušeno - Výběrové řízení - manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

zveřejněno: 16.09.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ZRUŠENO

 

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram
se sídlem: Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV
IČ0: 489 55 001   web: www.svazekpb.cz    

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici:

  • manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

 

Stručná charakteristika vykonávané práce:
Zajišťování výkonu běžné činnosti Svazku, správa vodohospodářského majetku, průběžný dohled nad majetkem Svazku, organizace odborné předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti a dodavatelské stavebně - technologické činnosti, odpovědnost za zajištění řádného vedení agendy Svazku, zejména pak externě vedeného účetnictví Svazku, kontrolní činnost podle pokynů správní rady.

Požadavky:
    • vysokoškolské vzdělání
    • znalost problematiky veřejného zásobování pitnou vodou a veřejného odvádění odpadních vod a jejich čistění
    • znalost vodoprávní problematiky a legislativy
    • organizační a komunikační schopnosti
    • konstruktivní přístup k práci a rozhodování
    • znalost práce na PC

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
    • způsobilost k právním úkonům
    • bezúhonnost
    • ovládání jednacího jazyka – češtiny

Předpokládaný vznik pracovního poměru: ihned

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
    1) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
    2) motivační dopis uchazeče
    3) čestné prohlášení, že uchazeč nemá střet zájmů vůči provozovateli/obcím/městu
    4) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
    5) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

 

Přihlášku je nutno podat písemně nejpozději 15. října 2019 do 12:00 hodin v zapečetěné obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SOVAK – NEOTEVÍRAT“ na adresu:

Ing. Martin Buršík, MBA, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I
nebo osobně doručit do podatelny MěÚ Příbram na tutéž adresu.

 

Bližší informace: Ing. Martin Buršík, MBA, předseda správní rady Svazku tel. 318 402 248, email: martin.bursik@pribram.eu.

 

Dokument Stáhnout
Výběrové řízení - manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace stáhnout