Pozvánka na řádnou valnou hromadu 16. června 2022

zveřejněno: 08.06.2022

Správní rada
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
Pod Anenskou 149, Příbram IV.

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu,
která se bude konat na Obecním úřadě v obci
BOHUTÍN 

Dne 16.6. 2022 od 13.00 hod.

s tímto programem:

    1. Zahájení
    2. Volba orgánů valné hromady
    3. Schválení programu VH
    4. Kontrola usnesení z minulé VH
    5. Informace o průběhu Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka
    6. Účetní závěrka za rok 2021
    7. Schválení závěrečného účtu za rok 2021       
    8. Memorandum o propojení vodohospodářských soustav Příbramska a Dobříšska
    9. Generel – představení výsledků
    10. Představení připravovaného transformačního projektu společnosti 1.SčV
    11. Diskuse a různé

Součástí programu je:

10:30 – sraz u VD Vokačovský rybník – prohlídka lávky
11:00 – prohlídka rekonstrukce VD Pecovského rybníka
12:00 – společný oběd restaurace Drmlovka

P.S.: Žádáme starosty obcí Daleké Dušníky, Láz, Lhota u Příbramě o doručení zprávy o schválení PFO na rok 2022

 

                                                       

Ing. Josef Kaiser
předseda správní rady
                                                     
Rozdělovník: starostové členských obcí Svazku, pí Zeisková –účetní Svazku, JUDr. Košťál – právní služba Svazku
Ing. Robert Morávek – generální ředitel 1.Sčv.a.s., Ing. Luboš Straka – stavební dozor na akci rekonstrukce Vysokopeckého rybníku, VRV Praha - Ing. Štěpán Zrostlík. -vedoucí vodohospodářské skupiny matematického modelování

Dokument Stáhnout
Pozvánka VH 16.6.2022 stáhnout