Pozvánka na valnou hromadu 30. června

zveřejněno: 11.06.2020

Správní rada
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
Pod Anenskou 149, Příbram IV.

s v o l á v á
mimořádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude
konat v budově MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram
v zasedací místnosti 2.patro
dne 30.června 2020 od 13.00 hod.

s tímto programem:

 1. zahájení
 2. volba orgánů valné hromady
 3. schválení programu VH
 4. kontrola usnesení z minulé VH
 5. volba manažera Svazku obcí dle §12, písm. C platných stanov Svazku
 6. schválení závěrečného účtu za rok 2019
 7. účetní závěrka za rok 2019
 8. projednání a schválení směny VH majetku mezi Svazkem obcí a městem Příbram
 9. převod VH majetku na obec Milín a Bohutín
 10. zpráva revizní komise
 11. připomínky a diskuse

Správní rada upozorňuje na závažnost programu. Aby byla, valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů.


Josef Benda
pověřen řízením Svazku obcí


Přílohy:

Přílohy zde

1. Návrh směny VH majetku mezi Svazkem a městem Příbram /–podklady
zaslány s pozvánkou na VH, která se měla uskutečnit 25.3.2020/
2. Návrh převodu vodohospodářského majetku Svazku na obec Milín a Bohutín
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO – Svazek obcí za rok 2019- zaslala účetní
Svazku 10.6.2020
4. Návrh závěrečný účet za rok 2019 + doložka o zveřejnění-zaslala účetní Svazku 10.6.2020

Rozdělovník : starostové členských obcí Svazku, JUDr.Košťál –právní služba
Svazku, pí.Zeisková účetní Svazku, Ing.Eis – 1.Sčv a.s. generální a finanční
ředitel, Ing.BC. Morávek RSHom.-technický ředitel